STENOZANTNO-OKLUZIVNA BOLEST SUPRAAORTNIH GRANAOkluzivna bolest supraaornih grana podrazumeva promene na brahiocefaličnmom trunkusu (bezimena arterija), endotorakalnom segmentu potključnih arterija i proksimalnom, prebifurkacionom segmentu zajedničkih karotidnih arterija. Navedene okluzivne promene mogu zahvatati samo jednu od pomenutih arterija, ili više njih istovrmeno.U prvom slučaju najšeđće su posledica ateroskleroze, a u drugom Takayasu arteritisa. Ova oboljenja mogu izazavati poremećaje moždane cirkulacije ili cirkulacije na rukama .Zbog mogućih ozbiljnih komlikacija (možsdani iudar, gubitak ruke) zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleks sonografija
-angiografija ili MSCT luka aorte
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
-CT endokranijuma ako je pacijent imao moždani udar
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeIzolovane, kratke (segmentne) stenozantne promene koje zahvataju samo jednu granu luka aoprte, se tretiraji PTA i stentingom. Moguće komplikacije ove procedure su: U sluačaju da ova procedura ne može da se izvede, u slučaju njene komplikacije ili ako se radi o difuznim-dugim promenama, odnosno ako je zahvaćeno više grana luka aorte, indikovano je operativno lečenje. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Ona podrazumeva zamenu obolelog dela arterije graftom ili njegovo premošćavanje. Ponekada je zbog toga pacijentu potrebno otvoriti grudni koš. Kod starijih i/ili visoko rizičnih bolesnika, prepruručljiva je ekstraantomska rekonstrukcija kojom se izbegava otvaranje grudnog koša. Moguće komplikacije operativnog lečenja su: