ZAKAZIVANJE PREGLEDA

Nova pravila zakazivanja prvih i kontrolnih pregleda u poliklinici KCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Poliklinici. Primenom IZIS - a, prestaje mogućnost zakazivanja pregleda preko šaltera CIP-a u Poliklinici, putem telefona ili putem e-mail.

Termine za preglede određuje svaka Klinika za sebe, odnosno svaka Organizaciona jedicina u sastavu Poliklinike.

Prve preglede za pacijente u Poliklinici, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. Izuzetno prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja, ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja, ili ako je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u KCS.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom-setom, koja će biti definisana za svaku odgovarajuću specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA u KCS koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u KCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Lekar specijalista u KCS, nakon obavljenog prvog pregleda, ima pravo da traži konsultativne specijalističke preglede lekara sa drugih klinikau okviru KCS, kao interkliničku konsultaciju, koristećiuput za specijalistički pregled (IZIS) ili interklinički uput (Infomedis). Takođe upotrebom internog uputa specijalista u KCS-u može da pošalje pacijenta na druge dijagnostgičke preglede unutar svoje kuće-klinike.