ANEURIZMA KAROTIDNE ARTERIJEAneurizma karotidne arterije predstavlja trajno proširenje njenog dijametra koji je za 50% veći od očekivanog. Najčešće su aterosklerotskog porekla, a ređe su mikotične, traumatske i postoperativne. Zbog mogućih fatalnih komlikacija (moždani udar, ruptura sa krvarenjem) uvek zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-neurološki pregled i CT endokranijuma ako je pacijent imao CVI
-dupleks sonografija magistralnih arterija vrata
-angiografija ili MSCT luka aorte i karotidnih arterija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus)
-pregled sedimanta urina
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od kardiološko-anesteziološke procene. Hirurško lečenje aneurizme karotidne arterije podrazumeva njeno odtsranjenje uz istovrmenu restauraciju arterijskog protoka (spajanje arterijskih krajeva ili rekonstrukcija graftom). Hirurško lečenje asimptomatske aneurizme karotidne arterije je praćeno sledećim mogućim komplikacijama: smrtni ishod-; CVI-. Hirurško lečenje simptomatske aneurizme karotidne arterije je praćeno sledećim mogućim komplikacijama: smrtni ishod-; CVI-, povrede okolnih nerava, krvrarenje