ANEURIZMA TORAKOABDOMINALNE AORTEAneurizme torakoabominalne aorte mogu biti prave i lažne. Lažne su najčešće disekentne. Prave su najčešće posledica aterosklerotske degeneracije zida, cistične medionekroze, Ehlers-Dunlosovog sindroma ili infekcije. Disekantne aneurizme su najčešće nastavak već opisanog procesa koji je započeo na grudnoj aorti. Zbog mogućih fatalnih komlikacija (tromboza, distalna embolizacija, rupture) zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
-tleradiografija
-transtorakalna i/ili transezofagealna ehosonografija srca i torakalne aorte u slučaju diskecije
b. Definitivna dijagnoza-angiografija ili MSCT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
-dupleks scan magistralnih arterija vrata
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje aneurizme torakoabdominalne aorte predstavlje najsloženiju operaciju u vaskularnoj hirurgiji koji započinje istovremenim otvaranjem grudnog koša i trbuha (njegov retroperitonealni segment). Najšće je potrebna primena vantelesnog krvotoka. Operativnim zahvatom se obolola aorta zamenjuje veštačkim krvnim sudom, u koga se moraju uključiti arterije koje ishranjuju kičmenu moždinu i sve trbušne organe. Moguće komplikacije su: